12. schůze Senátu

Návrh pořadu 12. schůze

1. Senátní tisk č. xxx - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 17. - 18. října 2019 – předseda vlády Andrej Babiš

2. Senátní tisk č. K 031/12 - Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty – předseda vlády Andrej Babiš

3. Senátní tisk č. K 24/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy – hodnocení a potvrzení závazku – předseda vlády Andrej Babiš

4. Senátní tisk č. 85 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019 – ministryně financí Alena Schillerová

5. Senátní tisk č. 91 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 – ministryně financí Alena Schillerová

6. Senátní tisk č. 96 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách – ministryně financí Alena Schillerová

7. Senátní tisk č. 97 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce sjednána dne 4. prosince 2018 ve Varaderu – ministryně financí Alena Schillerová

8. Senátní tisk č. 142 - Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) - předseda vlády Andrej Babiš – zastoupí ministryně spravedlnosti Marie Benešová

9. Senátní tisk č. 143 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministryně spravedlnosti Marie Benešová

10.Senátní tisk č. 137 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr dopravy Vladimír Kremlík

11.Senátní tisk č. 100 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě – ministr dopravy Vladimír Kremlík

12.Senátní tisk č. 101 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě - ministr dopravy Vladimír Kremlík

13.Senátní tisk č. 138 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr zemědělství Miroslav Toman

14.Senátní tisk č. 139 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů - ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

15.Senátní tisky č. J 29/12 a K 30/12 – Hodnocení návrhů plánů členských států EU v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030 – ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

16.Senátní tisk č. 140 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - poslanec Petr Dolínek

17.Senátní tisk č. 141 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Jan Birke

18.Senátní tisk č. 99 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 většinou – ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

19.Senátní tisk č. K 25/12 - Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou – ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

20.Senátní tisk č. 102 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze – ministr vnitra Jan Hamáček

21.Senátní tisky č. K 26/12 a K 27/12 - Balíček k politice rozšíření EU pro rok 2019 - ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

22.Senátní tisk č. 129 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023 - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga

23.Senátní tisk č. 135 - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. – 1. čtení

24.Senátní tisk č. 57 – Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018 - prezident NKÚ Miloslav Kala

25.Senátní tisk č. 115 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018 – guvernér ČNB Jiří Rusnok

26.Senátní tisk č. 73 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy - 1. bod jednání ve čtvrtek 31. října

27.Změna ve složení orgánů Senátu

28.Senátní tisk č. xxx - Volba kandidátů na zástupce Veřejného ochránce práv – poslední bod před volební pauzou ve středu 30. října

29.Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Kdy?
30. 10. 2019, 10:00 - 18:00

Kde?
Senát PČR

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.