17. schůze Senátu

Pořad schůze:

 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. prosince 2015
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 171/
 3. Unie kapitálových trhů
  /evropský senátní tisk č. N 040/10N 041/10K 042/10/
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat
  /evropský senátní tisk č. K 026/10/
 5. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice
  /senátní tisk č. 163/
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 20/
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/
Kdy?
06. 01. 2016, 10:00 - 19:00

Kde?
Senát PČR