9. schůze Senátu

Pořad 9. schůze Senátu v 10. funkčním období

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony/senátní tisk č. 80/ (1. bod jednání ve středu 17. června)
 • Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 25. - 26. června 2015/senátní tisk č. 83/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů/senátní tisk č. 77/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů/senátní tisk č. 78/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů/senátní tisk č. 79/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů/senátní tisk č. 81/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů/senátní tisk č. 82/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu/senátní tisk č. 26/
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014/senátní tisk č. 44/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020/evropský senátní tisk č. K 009/10/
 • Balíček opatření k energetické unii/evropský senátní tisk č. K 010/10,  K 011/10/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy/evropský senátní tisk č. N 007/10/
 • Projednání podání pana Adriana Portmanna ve věci neslučitelnosti s funkcí člena Rady ÚSTR pana Jan Bureše a pana Michala Uhla
 • Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014/senátní tisk č. 56/
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014/senátní tisk č. 61/
 • Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014/senátní tisk č. 62/
 • Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí/senátní tisk č. 1/
 • Změna v orgánech Senátu
Kdy?
18. 06. 2015, 09:00 - 17:00

Kde?
Senát PČR