9. schůze Senátu

Pořad 9. schůze Senátu v 11. funkčním období

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 167/ (1. bod jednání ve středu 16. srpna 2017)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 168/ (2. bod jednání ve středu 16. srpna 2017)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 179/ (3. bod jednání ve středu 16. srpna 2017)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
  /senátní tisk č. 180/ (4. bod jednání ve středu 16. srpna 2017)
 5. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU - Senátní tisk č. N 36/11
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 181/
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 182/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 177/
 9. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí
  /senátní tisk č. 183/
 10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
  /senátní tisk č. 184/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 175/ (1. bod jednání odpoledne ve středu 16. srpna 2017)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
  /senátní tisk č. 176/ (2. bod jednání odpoledne ve středu 16. srpna 2017)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 186/
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 178/
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 185/
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
  /senátní tisk č. 131/
 17. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 - Senátní tisk č. N 42/11
 18. Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy - Senátní tisk č. K 37/11
 19. Návrh Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv - Senátní tisk č. J 38/11
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
  /senátní tisk č. 173/
 21. Návrh zákona o zásadách jednání a styku poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)
  /senátní tisk č. 172/
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 174/
 24. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016
  /senátní tisk č. 92/
 25. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 187/
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 169/ (1. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 170/ (2. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 171/ (3. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017)
Kdy?
16. 08. 2017, 09:00 - 19:00

Kde?
Senát