OC Paprsek

Petice proti přemrštěné výstavbě bytových domů

17. prosince Stavební odbor MČ Prahy 13 oznámil zahájení územního řízení na Bytový dům Paprsek společnosti Trigema Stodůlky. Jedná se bytový dům (na místě stávajícího jednopodlažního objektu!) se 3 podzemními podlažími, kde budou umístěny komerční prostory a strukturou bytových domů o různých výškách od 6 NP do 13 NP.

Proti tomuto projektu dlouhodobě brojí místní obyvatelé. I přes několik veřejných slyšení s developerem, nebyly jejich námitky brány v potaz. Proto jsem finančně podpořil zpracování námitek k tomuto územnímu řízení, aby je mohl stavební odbor a odvolací orgán posoudit. 

Se silným znepokojením také vnímám to, že Stavební odbor oznámil zahájení územního řízení těsně před Vánoci ( i když věděl, že odpor obyvatel je značný), a tím zkrátil možnost zpracování námitek na absolutní minimum.

OC_Paprsek.jpg

10 největších problémů předloženého záměru:

 1. Záměr nerespektuje stabilizované území dle územního plánu, jelikož se jedná se o rozsáhlou stavební činnost. Dle územně analytických podkladů je u těchto pozemků výška zástavby maximálně 21,1–26 m. Výška developerského projektu má být až 39,94 m, což je v přímém rozporu s požadavky územního plánu. 
 2. Umísťovaná stavba je tak v rozporu s funkčním využitím území dle územního plánu. Územní plán nově jako limit pro využití stabilizovaného území stanoví i zákaz zásadních změn stávajícího charakteru, významu a způsobu využití území. Záměr přitom nahrazuje stavbu občanské vybavenosti bytových domem a mění tak způsob využití území. 
 3. Nejasný předmět územního řízení. Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována pod názvem Polyfunkční dům Paprsek. Vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou rovněž vydána pro stavbu Polyfunkčního domu Paprsek. Fakticky se ale jedná o novostavbu bytového domu s komerčními plochami umístěnými v rámci 1. NP. Nejedná se tedy o polyfunkční, ale o bytový dům.
 4. Věcně nesprávné posouzení zatížení území. Území je již v současnosti nadlimitně zatíženo z hlediska hygienických limitů pro hluk i znečištění ovzduší a není vhodné pro novou bytovou zástavbu. Dojde také ke zvýšení koncentrací benzo(a)pyrenu, které je karcinogenní a mutagenní sloučeninou, která má velmi negativní vliv na lidské zdraví.
 5. Území se zvýšenou ochranou zeleně. Záměr zcela opomíjí, že dojde ke kácení zeleně a že stávající zeleň bude poškozena.
 6. Nedostatečná kapacita jeslí, školek, škol, obchodů, pošty a zázemí pro trávení volného času.
 7. Nedostatečný počet parkovacích míst v lokalitě. Záměr situaci ještě zkomplikuje, neboť počítá pouze s 1,3 auty na byt, což neodpovídá průměru pražské domácnosti.
 8. Oslunění a svit. Předložené studie neobsahují posouzení a odůvodnění, že stavba je šetrná k zájmům vlastníků sousedních bytů na dostatečné oslunění a svit.
 9. Dojde k narušení pohody bydlení pro současné obyvatele. Stavba zabrání volnému výhledu a poruší soukromí v bytech, neboť stavba bude umístěna příliš blízko stávající zástavbě. Stavba bude stínit na jaře a v létě a bude vytvářet pocit stísněnosti. Stavba neumožní přirozenou cirkulaci vzduchu.
 10. Umísťována stavba bude realizována v bezprostřední blízkosti metra ve složitém geologickém podloží, které nebylo reálně prozkoumáno a vychází pouze z historických rešerší. 

Kompletní námitky ve věci Bytový dům Paprsek jsou ZDE.

Oznámení o zahájení řízení naleznete ZDE

Dopis obyvatelům Stodůlek ZDE.

AKTUALITA 3. 7. 2019: Odbor stavební Městské části Praha 13 vydal kladné rozhodnutí o umístění stavby. Moje odvolání proti tomuto rozhodnutí na Magistrát hl. m Praha je ZDE.

AKTUALITA 9. 12. 2019: Připravil jsem odborné námitky proti demolici OC Paprsek, které byli podány na MČ Praha 13. V námitkách zejména argumentuji negativními vlivy demoličních prací, jako je hluk, prach, vibrace a uvolňování látek z nebezpečných odpadů (obsahujících azbest). Kompletní námitky naleznete ZDE.

AKTUALITA 30. 1. 2020: Na úřední desce MČ Praha 13 bylo oznámeno zahájení územního řízení na druhou fázi výstavby od developera PRAETOR FINANCE s.r.o. Jedná se o bytový dům (na místě stávajícího jednopodlažního objektu) se 3 podzemními podlažími, společnou podnoží, kde budou umístěny komerční prostory, a strukturou bytových domů o různých výškách od 4 NP do 12 NP.

Oznámení je ke stažení ZDE.

Námitky proti druhé části plánované výstavby, které jsem připravil, jsou ke stažení ZDE .   

Z výše uvedených důvodů odmítáme tuto podobu projektu a požadujeme, aby byl její záměr zamítnut.

Podpořte nás a podepište naši petici! Zároveň Vás budu mailem informovat o novinách o výstavbě.

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (rozklikněte).

245 signatures

Podepište petici


192 komentáře

 • signed 2022-03-22 14:37:46 +0100
 • followed this page 2022-03-12 15:26:49 +0100
 • signed 2022-03-12 15:25:56 +0100
  Pročetla jsem Petici a k bodu 1 mám ještě tento doplněk. V roce cca 1970 a spíš později byl Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze vydán pokyn k provádění výstavby v Jihozápadním městě. Zde bylo rozhodnuto, že oproti ostatním sídlištím v Praze zde budou objekty výšky 21,1-26 m tak jak uvádíte. Hydrometeorologický ústav se opíral o zjištění, že do Prahy proudí čerstvý vzduch z několika směrů, avšak koridor, který vede přes Jihozápadní město je nejvydatnější a tudíž výškové budovy, které se realizují v ostatních sídlištích, by zde uškodily ovzduší v Praze a proto jsou povoleny objekty jen do uvedené výšky. Tento doklad byl i součástí stavebního povolení, jako jedna z vyjadřujících se složek k rozhodnutí o stavbě. Výstavbu zde prováděly Inženýrské a průmyslové stavby (IPS) a je proto možné, že v projektové dokumentaci pro IPS je založen tento dokument v části žádost o povolení stavby. Na závěr uvedu, že jsem byla u IPS zaměstnaná skoro 20 let. Doufám, že se nemýlím, je to mnoho let.

  Přeji Vám a tím i nám v tomto počínání mnoho zdaru.
 • signed 2022-02-07 22:35:15 +0100
 • signed 2022-01-29 20:56:05 +0100
 • signed 2022-01-03 12:41:47 +0100
 • signed 2021-12-18 09:51:57 +0100
 • signed 2021-05-21 17:16:16 +0200
 • signed 2021-05-06 09:12:47 +0200
 • signed 2021-03-23 23:41:32 +0100
 • signed 2021-03-21 19:27:30 +0100
 • signed 2021-03-21 19:25:55 +0100
 • signed 2021-03-20 13:00:48 +0100
 • signed 2021-03-19 20:32:06 +0100
 • signed 2021-03-18 15:05:52 +0100
 • signed 2021-02-15 09:13:19 +0100
  Dosud se tu žilo v pohodě a výstavbou dalších paneláků úplně znehodnotíte kavalitu bydlení.Nové domy obsadí občané bývalého SSSR jako se to stalo v Britské čtvrti.
 • signed 2020-10-02 11:18:30 +0200
 • signed 2020-10-02 09:31:14 +0200
 • signed 2020-10-01 22:37:04 +0200
 • signed 2020-10-01 21:26:53 +0200
 • signed 2020-09-30 09:27:53 +0200
  Obecně souhlasím s přestavbou existujících komerčních budov na polyfunkční stavby s komerční a bytovou fukncí, ale ne v podobě navržené developerskou společností. Především z důvodu přílišné výšky čtveřice plánovaných budov.
 • signed 2020-09-26 15:23:13 +0200
 • signed 2020-09-23 09:03:02 +0200
  Zásadně nesouhlasím se zničením Slunečního náměstí.
 • signed 2020-09-22 18:40:44 +0200
 • signed 2020-09-21 21:40:43 +0200
 • signed 2020-09-17 20:22:04 +0200
 • signed 2020-09-11 10:49:30 +0200
 • signed 2020-09-08 12:42:48 +0200
  Přesto, že jsem, jak osobně ,tak i připojením námitkám, položil otázku,nedostal jsem uspokojivou odpověd! Jedná se o otázku: Jaké tlaky(konkrétní výpočet) budou působit ony obludnosti tzv polyfunkční zástavby, na tubus metra?! Jedná se přeci o bezpečnost občanů! Jestli podle paní Vorlové(momentálně je vedoucí staveb.úřadu Prahy 13) je vše v pořádku,tak jistě zná detailní odpověd na tuto otázku. Spíš to vypadá, že se rozhoduje dle přísloví: jedna paní povídala. Se zmíněnou paní Vorlovou mám jen ty nejhorší zkušenosti,i když je stavební ing. (ani neuměla přečíst stavební výkres) a tato osoba bude o stavbě těch oblud rozhodovat?!!!!
 • signed 2020-08-19 09:57:49 +0200
 • signed 2020-04-11 15:44:21 +0200
  Pán Bůh nám buď milostiv…Všem nám, kteří bydlíme zde-u Paprsku a jsme zde 40 let! Píši to a prosím pana Senátora Lásku i nadále o boj za nás všechny.A přeji mu hodně sil a zdravím…D.Musilová.