7. schůze Senátu

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 113/
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 111/
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 112/
 4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
  /senátní tisk č. 125/
 5. Balíček k reformě Schengenského informačního systému
  /evropský senátní tisk č. N 024/11N 025/11N 026/11/
 6. Balíček ke zlepšení návratové politiky
  /evropský senátní tisk č. K 032/11J 033/11/
 7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
  /senátní tisk č. 109/
 8. Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 110/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 122/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 126/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 11. Konvergenční program České republiky - Duben 2017
  /senátní tisk č. 96/ (2. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 121/ (3. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 114/ (4. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 14. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 29. dubna 2017
  /senátní tisk č. 98/ (5. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 15. Národní program reforem České republiky 2017
  /senátní tisk č. 127/ (6. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 108/ (7. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 17. Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí
  /evropský senátní tisk č. K 018/11K 019/11K 020/11/ (8. bod dopoledního jednání ve středu 7. června)
 18. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016
  /senátní tisk č. 87/
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 118/
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 123/
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 124/
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/ (1. čtení)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 119/ (1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 8. června)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 120/ (2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 8. června)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 115/
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 116/
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 117/
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
  /senátní tisk č. 75/
Kdy?
07. 06. 2017, 09:00 - 19:00

Kde?
Senát