Připomínky k záměru výstavby Polyfunkční domy

Zde si můžete pročíst připomínky, které jsem minulý měsíc zasílal na odbor ochrany prostředí MHMP k projektu Polyfunkčních domů - centrum Lužiny. Další námitky naleznete též na webové stránce zelených a pirátských zastupitelů na Praze 13.

Zahuštění již tak zahuštěné oblasti

-          Jedná se o stabilizované území se zvýšenou ochranou zeleně, kde z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti rozsáhlé stavební činnosti.

-          Projekt Polyfunkčních domů Lužiny je rozsáhlá stavební činnost. Byly provedeny jen malé úpravy od původního záměru – zastavěná plocha je prakticky stejná, 215 bytů, přes 500 obyvatel a 366 aut (původní záměr var. 2 – 293 bytů, 632 obyvatel, 421 aut).

-          Developer předkládá návrh na stavbu, která výrazně mění ráz jednoho z nejfrekventovanějších míst ve čtvrti s argumentem, že „naváže na stávající zástavbu a v širších souvislostech na zástavbu sídliště Lužiny“. Logika developera, autora posudku a souhlasných stanovisek dotčených orgánů je, že stavby se do prostoru ještě fyzicky vejdou. Nebere však v potaz snížení kvality bydlení pro místní obyvatele.

Negativní vliv na psychiku obyvatel

-          Nesouhlasím s tvrzením, že vlivy záměru na psychickou pohodu budou přijatelné. Stavba zaplní veškerý volný prostor a optický dojem z celého místa bude stísněnější. Dojde k zastínění výhledu pro většinu stávajících obyvatel a kolemjdoucích.

-          Místní správa a autoři posudků se při posuzování vlivů stavby opírají pouze o zákonem stanovené limity (emise nebo snížení světelnosti přilehlých domů). Dopady na psychickou pohodu obyvatel, neboli na kvalitu života, jsou pojaty zcela vágně.

Ignorování protestů obyvatel Lužin

-          Záměr přehlíží odpor obyvatel k plánované zástavbě. Jedná se o odpor konzistentní a dlouhodobý (od okamžiku oznámení záměru). Petici proti výstavbě zveřejněnou na mých webových stránkách podepsalo 769 občanů Lužin a kromě ní probíhal sběr podpisů i pod další petice proti záměru.

-          Moderní metody plánování městského rozvoje počítají s participací obyvatel. Nikdo se neptal obyvatel Lužin, jakým způsobem by chtěli prostor revitalizovat. 215 nových bytů nebude mít žádný pozitivní dopad na kvalitu života v okolí. Developer ani radnice se nepokusili zapojit občany do plánovacího procesu, výsledkem čehož je občanská mobilizace proti nepřijatelnému a necitlivému zásahu do okolí.

Negativní dopad na čistotu ovzduší

-          Záměr bude znamenat další zatížení pro okolní životní prostředí a zdraví obyvatel a přispěje ke stávající emisní zátěži území v oblasti kvality ovzduší.

-          Množství silně karcinogenního a mutagenního benzo(a)pyrenu v ovzduší v současné době přesahuje horní hranici přípustnosti a záměr by v okolí navrhovaných objektů tuto hodnotu dále zvýšil (v důsledku zvýšení počtu pohybů osobních vozidel, případně prodloužené dráhy pohybu vozidel zásobování). V současné době je imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu podle uvedených hodnot v průměru z let 201-2014 v lokalitě překročen o 43 %! Autor posudku však míní, že dopad záměru na imisní zatížení je nevýznamný a že na hladiny beno(a)pyrenu se podle zákona o ochraně ovzduší jen přihlíží. Přitom prioritou by měla být snaha hledat způsob jak tyto stávající zdraví nebezpečné hodnoty snížit, nikoliv navyšovat.

Negativní dopad na hlukové limity

-          Již dnes dochází na některých k záměru přilehlých místech k překračování hlukových limitů. Stavba a provoz záměru by hluk dále navýšily. Posudek nebere v potaz další nárůst dopravy v důsledku dalších záměrů.

-          Hygienické limity pro hluk z dopravy na silnicích a místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích jsou už nyní pro několik bytových domů překročeny a s realizací záměru by se hluk ještě navýšil. Pro všechny okolní domy budou hodnoty hluku navýšeny.

-          I s tímto protihlukovým opatřením budou u jednoho bytového domu hygienické limity překročeny.

-          Z vypočtených hodnot je patrné, že v některých výpočtových bodech dochází k překročení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti pro posuzovanou dobu od 7 do 21 hodin.

Negativní dopad na dopravní obslužnost

-          Počet aut a celková doprava se v oblasti navýší. Situace je již dnes ve špičce kritická.

-          Posudek nebere na vědomí nárůst počtu aut v rámci další nové bytové výstavby v blízkém okolí a s tím spojený mnohem větší nedostatek parkovacích míst a zvýšená dopravní zátěž. Je žádoucí studii aktualizovat a doplnit o možnost parkování a dopravní zátěže v okolí v době dokončení stavby. Také je nutné opět posoudit stav emisí, prachu a hluku v době za tři roky.

-          Metodicky je nesprávně posouzena i kapacitní možnost přepravy metra. Posudek opět nebere na vědomí nárůst počtu obyvatel v rámci další nové bytové výstavby v blízkém okolí.

-          V okolí se staví např. bytový dům u stanice metra Luka, bytový dům na křižovatce Jeremiášova – Holýšovská, bytové domy u Jeremiášovy ul., bytový dům u stanice busu Amforova. V přípravné fázi je pět výškových domů mezi stanicemi Luka a Lužiny. Dále se staví na Zličíně a ve Stodůlkách.

-          Dopravně jsou napojeny objekty z ulic Archeologická a Plíškova. Již nyní je na těchto silnících špatná dopravní situace, zejména v době ranní špičky, kdy rodiče dovážejí děti do blízkých škol.

-          Problematické bude i parkování v době provádění stavebních prací. V posudku není konkretizováno, kde přesně se bude parkovat.

Nedostatečná občanská vybavenost pro nové obyvatele

-          Ve spádové oblasti nejsou dostatečné kapacity mateřských školek. Vzhledem k počtu přibývajících staveb v okolí se počty dětí ještě navýší a nebude zajištěno předškolní vzdělávání.

-          Argumentace investora, že v případě zájmu otevře soukromou školku, je jen jeho nezávazným vyjádřením.

-          Někteří pediatři na Praze 13 již dnes nepřijímají nové pacienty.

Dlouhá doba stavebních prací

-          Doba výstavby bude trvat tři roky a bude v jednom z nejfrekventovanějších míst Jihozápadního města, což je naprosto nepřijatelné. Jedná se o objemově velkou stavbu, která má být situovaná v bezprostřední blízkosti obytných domů, školy a několika školek.

-          V blízkosti jsou dvě školy a děti chodí do školy pěšky též po parkovištích z obou stran obchodního centra, kde budou najíždět a vyjíždět vozy. Výstavba by tak znamenala zvýšené riziko pro děti, které bezprostředně okolím stavby docházejí do škol.

 

Z výše uvedených důvodů bych rád jako senátor zvolený za obvod dotčený záměrem vyjádřil svůj nesouhlas s předkládaným návrhem záměru. Dochází totiž k zahušťování zástavby na úkor kvality života obyvatel Lužin. Stavba by měla mít maximálně podobnou výšku jako současné OC Lužiny a měla by mít nějaký přínos pro místní obyvatele.


1 komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.