Příprava na 17. schůzi Senátu

Pořad 17. schůze Senátu v 10. funkčním období

  • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. prosince 2015
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  • Unie kapitálových trhů /evropský senátní tisk č. N 040/10,  N 041/10,  K 042/10/
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat /evropský senátní tisk č. K 026/10/
  • Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice /senátní tisk č. 163/
  • Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 20/ (Návrh zákona byl vzat zpět navrhovatelem.)
  • Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 125/
WHEN
January 05, 2016 at 1:00pm - 6pm
WHERE
Praha