Příprava na 18. schůzi Senátu

Návrh pořadu 18. schůze Senátu

1.    Senátní tisk č. 174 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb.,  významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití – předseda Bohuslav Sobotka
2.    Senátní tisk č. 175 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – ministr dopravy Dan Ťok
3.    Senátní tisk č. 146 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě – ministr dopravy Dan Ťok
4.    Senátní tisk č. 176 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr obrany Martin Stropnický
5.    Senátní tisk č. 177 - Návrh zákona o službě vojáků v záloze - ministr obrany Martin Stropnický
6.    Senátní tisk č. 178 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů - ministr obrany Martin Stropnický
7.        Senátní tisk č. 163 - Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice – ministr obrany Martin Stropnický
8.    Senátní tisk č. 173 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů – zástupce skupiny poslanců Martin Kolovratník
9.    Senátní tisk č.  147- Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava, podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni – ministr vnitra Milan Chovanec
10.    Senátní tisk č. 129 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení

Kdy?
07. 01. 2016, 09:00 - 18:00

Kde?
Praha