Schůze Senátu

Pořad 4. schůze Senátu v 11. funkčním období:

 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ze dne 15. prosince 2016
  /senátní tisk č. 39/ (1. bod jednání)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
  /evropský senátní tisk č. K 125/10/ (2. bod jednání)
 3. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
   (3. bod jednání)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 25/ (4. bod jednání)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 26/ (5. bod jednání)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
  /senátní tisk č. 27/ (6. bod jednání)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 29/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 30/
 9. Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 31/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 32/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 33/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 34/
 13. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015
  /senátní tisk č. 305/ (1. bod odpoledního jednání)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 35/ (2. bod odpoledního jednání)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 36/ (3. bod odpoledního jednání)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 37/ (4. bod odpoledního jednání)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 24/
 18. Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  /senátní tisk č. 28/
 19. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
  /evropský senátní tisk č. K 003/11/
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 336/ (2. čtení)
 21. Volba kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
  /senátní tisk č. 18/ (poslední bod před polední pauzou 18. 1. 2017)
 22. Volba členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
  /senátní tisk č. 40/ (poslední bod jednání 18. 1. 2017)
Kdy?
18. 01. 2017, 09:00 - 21:00

Kde?
Senát PČR