Schůze Senátu PČR

Program schůze:

 1. Potvrzení volby předsedy výboru Senátu
  Stenozáznam  (senátor Jaromír Strnad potvrzen ve funkci předsedy VHZD)
 2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
  /evropský senátní tisk č. N 110/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
  /evropský senátní tisk č. N 111/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. - 23. března 2018
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů
  /evropský senátní tisk č. K 086/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (členem Rady byl zvolen Martin Palouš)
 7. Reforma Hospodářské a měnová unie
  /evropský senátní tisk č. N 089/11 N 090/11 K 091/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl.10 odst.6 směr. 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrost. rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směr. 2014/94/EU
  /evropský senátní tisk č. K 082/11/Stenozáznam  (přjato doporučení VEU)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 244/ (1. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji
  /senátní tisk č. 220/ (2. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně
  /senátní tisk č. 228/ (3. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)
  /senátní tisk č. 230/ (4. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 16. Interoperabilita informačních systémů EU 
  /evropský senátní tisk č. N 100/11 N 101/11/ (5. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
  /senátní tisk č. 224/ (6. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 18. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí
  /evropský senátní tisk č. K 094/11/ (7. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 19. Balíček k oběhovému hospodářství
  /evropský senátní tisk č. K 108/11 K 109/11/ (8. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017
  /senátní tisk č. 222/
 21. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
  /evropský senátní tisk č. K 113/11/
 22. Balíček ke vzdělávání
  /evropský senátní tisk č. K 105/11 J 106/11 J 107/11/
 23. Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky
  /evropský senátní tisk č. N 102/11/
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  /senátní tisk č. 193/ (2. čtení)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 239/ (1. čtení)
 26. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 245/
 27. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2017
  /senátní tisk č. 251/
 28. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast
  /senátní tisk č. 236/
 29. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
  /evropský senátní tisk č. N 095/11/
 30. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k pomoci krajanské komunitě ve Venezuele 
Kdy?
04. 04. 2018, 09:00 - 21:00

Kde?
Senát

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.