15. schůze Senátu

Návrh pořadu 15. schůze Senátu

1. Senátní tisk č. 185 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 12. - 13. prosince 2019 – předseda vlády Andrej Babiš

2. Senátní tisk č. 162 - Informace předsedy vlády ke zjištěním a závěrům obsaženým ve Výroční zprávě NKÚ – předseda vlády Andrej Babiš

3. Senátní tisk č. 180 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček

4. Senátní tisk č. 172 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů – předseda vlády Andrej Babiš – zastoupí K. Havlíček

5. Senátní tisk č. 169 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu – ministryně financí Alena Schillerová - 1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna

6. Senátní tisk č. 170 – Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchajwanu – ministryně financí Alena Schillerová - 2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna

7. Senátní tisk č. 136 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam – ministryně financí Alena Schillerová - 3. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna

8. Senátní tisk č. 171 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová

9. Senátní tisk č. 173 - Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) - ministr vnitra Jan Hamáček

10. Senátní tisk č. 174 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr dopravy Vladimír Kremlík

11. Senátní tisk č. 175 - Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

12. Senátní tisk č. 176 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Radek Rozvoral

13. Senátní tisk č. 177 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Jana Krutáková

14. Senátní tisk č. 178 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - zástupkyně skupiny poslanců Barbora Kořanová

15. Senátní tisk č. 179 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - zástupce skupiny poslanců Martin Kupka

16. Senátní tisk č. 181 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - zástupkyně skupiny poslanců Markéta Pekarová Adamová

17. Senátní tisk č. 182 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Roman Kubíček

18. Senátní tisk č. 183 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - zástupkyně zastupitelstva hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová

19. Senátní tisk č. 184- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. - zástupce skupiny poslanců Ondřej Veselý

20. Senátní tisk č. 129 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023 - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga

21. Senátní tisk č. 119 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní - 1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna

22. Senátní tisk č. 135 - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. – 2. čtení

23. Senátní tisk č. 166 - Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.) – prezident republiky Miloš Zeman – poslední bod před polední pauzou ve středu 29. ledna

24. Senátní tisk č. xxx - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019

25. Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Kdy?
29. 01. 2020, 09:00 - 17:00

Kde?
Senát PČR

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.