15. schůze Senátu

Dnes začíná 15. schůze Senátu, kterou jsme zahájili uctěním památky zesnulého předsedy Jaroslava Kubery 🏴

Práce přesto nepočká, a tak jsme na tiskovém brífinku představili priority a stanoviska našeho senátorského klubu:

◾️ Vyjádřil jsem se k nominaci prof. Pavla Šámala na Ústavní soud ČR. Vzhledem k tomu, že náš senátorský klub inicioval ústavní žalobu proti prezidentu republiky, kterou napadal také jeho nečinnost, je důležité zaujmout k této otázce jasné stanovisko. Celý klub se shodl na tom, že oceňuje kvality navrženého kandidáta a většina jeho nominaci podporuje. Jedná se o nezpochybnitelnou autoritu v oblasti trestního práva a úspěšného předsedu Nejvyššího soudu. Tomáš Goláň - senátor by jej však právě proto nejraději udržel na stávající pozici, kde vykonává dobrou a prospěšnou práci. Panují také drobné pochybnosti ohledně toho, že jakožto autor trestního zákoníku bude nyní jeho výklad ovlivňovat také jako ústavní soudce. 🗳✅

◾️ Též jsem se vyjádřil k ST 181, novele trestního zákoníku. Ta cílí na vyšší trestně právní ochranu zvířat 🐶🐰 proti týrání. Celý klub se v této otázce shodl na tom, že sněmovní okleštěná verze absolutně nic neřeší a bude proto podporovat pozměňovací návrhy, které zpřísní trestní sazby. Chceme tak dát Poslanecké sněmovně příležitost přehodnotit její předchozí postoj a napomoci vyšší ochraně pro zvířata a proti nelegálním množírnám. Vyvrátil jsem jeden z dřívější argumentů, podle kterého se původně zamýšlenou novelou povyšovala ochrana zvířat nad ochranu lidí. Trestné činy obdobné závažnosti proti lidem by totiž stále byly postihovány přísněji. 📑

◾️ Tomáš Goláň se vyjádřil k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023. Ta přetváří současný zastaralý přístup, podle kterého musí být učitel především chodící encyklopedií. Nově by se měl stát spíše mentorem, který bude s žáky 👩‍🎓 problematiku diskutovat a učit je tak kritickému myšlení a práci s informacemi. Jedná se skutečně o přelomovou změnu v přístupu, která nás přiblíží ostatním vyspělým státům. Jelikož kvalitní vzdělání je pro budoucnost klíčové, jsme z dlouhodobého záměru nadšeni a jednomyslně jej podporujeme. 

◾️ Lukáš Wagenknecht se vyjádřil k ST 171, novele týkající se Státního fondu rozvoje bydlení, dle které se má přetvořit ve Státní fond pro veřejné investování. Již na jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí navrhoval zamítnutí tohoto návrhu, který už vůbec nemá potenciál jakkoliv vyřešit současnou bytovou krizi a pouze jím opět narůstá byrokracie, je nekoncepční a tím, že přesouvá rozhodování na místní úroveň bude představovat také velkou zátěž. Vyděluje se tím také část agendy Ministerstva pro místní rozvoj, nad kterou nebude dostatečná kontrola a potenciálně se také otevírá možnost pro vznik nového "megaúřadu" pro investice. Což postrádá logiku především v době, kdy z důvodu personální krize se ministerstva musejí slučovat pod řízení jedním "superministrem". Jsme tedy proti tomuto návrhu zákona 

◾️ Ladislav Kos se na závěr vyjádřil k ST 177, návrhu novely zákona o vnitrozemské plavbě. Tím se tok Berounky 🏞 vyřazuje ze seznamu dopravních vodních cest. Řeka i krajina kolem ní tak bude chráněna před záměry stavebníků a "betonářů". Krásy naší krajiny je třeba chránit a proto tento návrh jako klub podporujeme. A doufáme, že stejně v budoucnu dopadne i nesmyslný záměr kanálu Dunaj - Odra - Labe. 

Dále:
◾️ Podporujeme pozměňovací návrh Ladislava Kose k ST 183 (novela živnostenského zákona), který podpořil také Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Návrh se týká regulace a kontroly průvodcovské činnosti. S její nespoutaností je v současné době problém především v Praze, kde samozvaní průvodci často šidí turisty, což umožňuje aktuální neexistence povinnosti jakékoliv registrace či kvalifikačních předpokladů pro provoz této činnosti. Návrh z Poslanecké sněmovny obsahuje fakticky pro průvodce pouze povinnost registrace a viditelného nošení průkazu, jelikož rozděluje průvodce do dvou stupňů a pouze na 2. stupeň stanoví kvalifikační předpoklady jako vzdělání nebo praxi. Činnost však mohou provozovat již průvodci nově zamýšleného 1. stupně, kteří se musí pouze registrovat a návrh tak opět problém dostatečně neřeší. Pozměňovací návrh opouští rozdělení do těchto stupňů, které slučuje a stanovuje kvalifikační předpoklady pro všechny turistické průvodce. Jelikož se tato otázka úzce dotýká kvality poskytovaných služeb a tím také pověsti naší země v zahraničí, podporujeme tento pozměňovací návrh a jsme pro vyšší nároky na provozování služeb turistických průvodců. 📑

◾️ Stavíme se proti návrhu ST 178 (o bankách, o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti), kterým se zavádí tzv. bankovní identita. Tedy databáze osobních údajů občanů, nad kterou by měly kontrolu subjekty stojící mimo stát, který by pouze nepřímo vykonával nad touto činností dozor. Jde dle našeho názoru o velké bezpečnostní riziko, jelikož databáze by bylo možné snadno kdykoliv zneužít. 

◾️ Stavíme se také proti návrhu ST 176 (o majetku ČR, vystupování v pr. vztazích a odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci). Tento původní návrh SPD, který ve Sněmovně prošel komplexním pozměňovacím návrhem, opouští současné principy správního práva, které vyplývají z ustálené judikatury soudů a veškeré praxe a převrací je naruby. Jde o to, že stát již nebude vnímán jako jedna právnická osoba, ale v případě sporů a řízení o nárocích má každá organizační složka státu nově figurovat coby samostatná právnická osoba sama za sebe. Zákonodárná moc si tím vynucuje aplikaci tzv. teorie dělené subjektivity. To může mít naprosto nedozírné následky a způsobí chaos, jelikož vše, co doposud platilo, bude v této oblasti opuštěno. Tím tak nakonec nejvíce utrpí občané, které by takto teoreticky bylo možné si snáz "přehazovat" z jedné organizační složky na druhou a vymáhání nároků by se tak mohlo stát mnohem obtížnější. Především nám vadí, že takto závažná koncepční změna vznikla jako pozměňovací návrh ve Sněmovně a bez ohledu na praxi a právní následky byla bez dostatečné, dlouhé a promyšlené diskuze v rámci odborné veřejnosti a připomínkových řízení schválena. Takto si zodpovědnou správu státu rozhodně nepředstavujeme a jsme proti. 


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.