6. schůze Senátu

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 81
 2. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016
  /senátní tisk č. 69
 3. Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 - 2022
  /senátní tisk č. 88
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77
 5. Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
  /senátní tisk č. 84
 6. Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
  /evropský senátní tisk č. J 030/11
 7. Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017
  /senátní tisk č. 74
 8. Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017)
  /senátní tisk č. 86
 9. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná dne 29. dubna 2017
 10. Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
  /evropský senátní tisk č. N 027/11
 11. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 72/ (V 1. kole nebyl nikdo zvolen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
  /senátní tisk č. 79/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
  /senátní tisk č. 337/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 15. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
  /evropský senátní tisk č. N 005/11/ (4. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 16. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva
  /evropský senátní tisk č. N 022/11N 023/11/ (5. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)
  /senátní tisk č. 43/ (6. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)
  /senátní tisk č. 44/ (7. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)
  /senátní tisk č. 46/ (8. bod odpoledního jednání ve středu 19. dubna )
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 78/
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
  /senátní tisk č. 38/
 22. Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. (EU)2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a nař. (EU)2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU
  /evropský senátní tisk č. N 001/11/
 23. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
  /evropský senátní tisk č. N 029/11/
 24. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
  /evropský senátní tisk č. N 009/11N 010/11/
 25. Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie
  /evropský senátní tisk č. N 011/11N 012/11/
 26. Balíček pro trh s elektřinou
  /evropský senátní tisk č. N 013/11N 014/11N 015/11N 016/11/
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 80/
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 83/
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 85/
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 10/
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/ (1. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017)
 32. Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole
  /senátní tisk č. 14/ (2. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017)
 33. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k poskytnutí pomoci krajanům ze Srbska
 34. Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 72/ (poslední bod jednání ve středu 19. dubna)
Kdy?
19. 04. 2017, 09:00 - 18:00

Kde?
Senát